אייסקיור מדיקל בע”מ (“החברה”) הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום א’, ה- 1 בספטמבר 2019, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב האשל 7, קיסריה (להלן: “האסיפה הכללית”). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו”ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום א’, ה- 28 ביולי 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-077968), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות

http://www.magna.isa.gov.il ו- http://maya.tase.co.il

סעיף 1. הנושאים שעל סדר היום

 נושא 1.1 . מינוי מחדש של מר עודד טמיר לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה
נושא 1.2. מינוי הגב’ שרון לויטה לתפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה

סעיף 2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום א’, ה- 4 באוגוסט 2019
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ה’, ה-22 באוגוסט 2019
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית

   ,בכבוד רב

אייסקיור מדיקל בע”מ