אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום א’, ה-7 מרץ 2021,בשעה 12:00 באמצעות מערכת ה

ZOOM
בלינק

https://us02web.zoom.us/j/82686528323?pwd=N0RUdjh2Q0crc1VUVWZQNmRwMzVNQT09

(להלן: “האסיפה הכללית“). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו”ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום א’, ה- 31 בינואר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-013317), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך
בכתובות

http://www.magna.isa.gov.il  ו- http://maya.tase.co.il 

 

1.      הנושאים שעל סדר היום

1.1. אישור הקצאה פרטית חריגה של מניות רגילות של החברה.

1.2. אישור איחוד הון המניות של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.

1.3. אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם להוראות ה’3 לחוק ניירות ערך, בכפוף לרישום ניירות הערך של החברה בנאסד”ק.

ההחלטות לעיל מובאות לאישור כמקשה אחת.

2.      מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום א’, ה- 7 בפברואר 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ה’, ה-25 בפברואר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב, 

אייסקיור מדיקל בע”מ