אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  ההחברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ב’, ה-18 בינואר 2021, בשעה 12:00 באמצעות מערכת ה

ZOOM

בלינק

 https://us02web.zoom.us/j/83054012080?pwd=QkhxclUxUjA2MEtJWFQxbGhiV084UT09

(להלן: “האסיפה הכללית“). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו”ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ב’, ה- 14 בדצמבר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-135387), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות

http://www.magna.isa.gov.il ו- http://maya.tase.co.il

1.
הנושאים שעל סדר היום
1.1.
אישור הענקת תגמול הוני למר יאנג הואנג, דירקטור בחברה.
2.
מועדים
המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום ב’, ה- 21 בדצמבר 2020
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ו’, ה-8 בינואר 2021
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית

בכבוד רב
אייסקיור מדיקל בע”מ