אייסקיור מדיקל בע”מ (“החברה”) הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ה’, ה- 26 בדצמבר 2019, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב האשל 7, קיסריה (להלן: “האסיפה הכללית“). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו”ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ה’, ה- 21 בנובמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-100902), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il ו- http://maya.tase.co.il.

סעיף 1: הנושאים שעל סדר היום

נושא 1.1 דיון בדו”חות הכספיים המבוקרים ובדו”ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

נושא 1.2 אישור מינוי מחדש של רואה החשבון  המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019

נושא 1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים

סעיף 2: מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום ה’, ה- 28 בנובמבר 2019.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב’, ה-16 בדצמבר 2019.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

           ,בכבוד רב

                                                                                                                          אייסקיור מדיקל בע”מ